Menu

Regulamin kodów rabatowych wartościowych

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych wartościowych tylko w Sklepie Internetowym kross.eu


I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy wartościowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego nazywany również voucherem, uprawniający Klienta do jego realizacji w Sklepie Internetowym kross.eu prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki wartościowej (o określoną kwotę wyrażoną w walucie złoty polski), naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca – oznacza KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300), ul. Leszno 46, NIP: 7611402748, REGON: 550749108, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000 złotych; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Klient – podmiot, który na skutek wzięcia udziału w promocji, organizowanej w ramach Sklepu Internetowego badź w ramach rekompensaty, otrzymuje od Sprzedawcy Kod rabatowy wartościowy, o wartości i na zasadach każdorazowo określonych w dedykowanym Regulaminie danej akcji promocyjnej;

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu;

Data ważności – data, do której można zrealizować Kod rabatowy wartościowy na Stronie Internetowej Sklepu i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu Towarów (zawrzeć Umowę sprzedaży);

Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: kross.eu, którego właścicielem jest Sprzedawca i w ramach którego możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży (w tym wykorzystanie Kodu rabatowego wartościowego w jego Dacie ważności);

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie kross.eu. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą;

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin;

Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego kross.eu;

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.


II. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego wartościowego, w ramach organizowanej promocji, po spełnieniu przez Klienta warunków uczestnictwa w danej akcji promocyjnej, każdorazowo określonych w Regulaminie akcji promocyjnej, o którym mowa poniżej, w ust. 2.

2. Każdorazowo Regulamin danej akcji promocyjnej określa warunki wzięcia udziału w akcji promocyjnej, czas jej trwania, zasady akcji, sposób i termin przekazania Kodu rabatowego wartościowego, Datę ważności Kodu rabatowego wartościowego oraz jego wartość.

3. Kod rabatowy wartościowy może być wykorzystany przy zakupie Towarów nieobjętych innymi promocjami w Sklepie Internetowym.

4. Kod rabatowy wartościowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

5. Kod rabatowy wartościowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.

6. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy wartościowy jest jednokrotnego użytku.

7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu, pod adresem: https://kross.eu/pl/regulamin-kodow-rabatowych-wartosciowych


III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego wartościowego.

1. Kod rabatowy wartościowy przesyłany jest Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres elektroniczny lub udostępniany jest na Stronie Internetowej Sklepu, w ramach organizowanej przez Sprzedawcę akcji promocyjnej.

2. Klient informowany jest o dacie ważności przy przekazaniu kodu rabatowego wartościowego. 

3. Skorzystanie z Kodu rabatowego wartościowego zależy od woli Klienta (jest dobrowolne). Klient ma możliwość nieskorzystania z Kodu rabatowego wartościowego - w takiej sytuacji Klient nie wpisuje Kodu rabatowego wartościowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.

4. Aby skorzystać z Kodu rabatowego wartościowego, należy wpisać Kod rabatowy wartościowy w polu „Kod rabatowy”, zamieszczonym w formularzu zamówienia, podczas składania zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu.

5. Wpisanie Kodu rabatowego wartościowego we wskazanym w ust.4 powyżej polu i kliknięcie przycisku „Zapisz” spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość Kodu rabatowego wartościowego. Kod rabatowy wartościowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie Towarów nieobjętych innymi promocjami.

6. Kody rabatowe wartościowe i inne nie sumują się ze sobą. We wskazanym w ust. 4 powyżej polu („Kod rabatowy”), może zostać wykorzystany (wpisany) tylko jeden Kod rabatowy.

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego wartościowego w przypadku upływu jego Daty ważności - Kod rabatowy wartościowy wygasa wraz z upływem jego Daty ważności.

8. W przypadku użycia Kodu rabatowego wartościowego w odniesieniu do zamówienia opiewającego na kwotę niższą lub równą wartości tego kodu, konieczne jest dokonanie przez Klienta zapłaty w wysokości 1 gr (słownie: jeden grosz). W takiej sytuacji, na Stronie Internetowej Sklepu, pojawi się komunikat w przedmiocie konieczności dokonania zapłaty w powyżej wskazanej wysokości. Dostępne sposoby oraz zasady płatności, wskazane zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego.

9. W przypadku zakupów z użyciem Kodu rabatowego wartościowego, nie ma możliwości odbioru towaru w autoryzowanym salonie.

IV. Reklamacje

1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z niniejszym Regulaminem (wykorzystaniem Kodu rabatowego wartościowego). Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy: [email protected] W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

2. Zasady korzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, zawarte są w § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługujących Klientowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


V. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte są w § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Klientowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


VI.Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych wszystkich Klientów, zamieszczone są w Polityce Prywatności, dostępnej na Stronie Internetowej Sklepu.


VII. Postanowienia końcowe.

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 287) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.) oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który Klient akceptuje w trakcie składania zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Kody rabatowe wartościowe, uzyskane przez Klientów w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu, realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu ich otrzymania przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu: 08.07.2020


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
  • FORMY PŁATNOŚCI
    • 2021-07-07 2021-07-07
  • FORMY DOSTAWY
    • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
  • USŁUGI
    • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
  • DOBIERZ ROWER

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.