Menu


Regulamin Rat przez Internet Kross (Nowe eRaty)

 

I. Postanowienia wstępne


1. Regulamin Nowe eRaty określa zasady nabywania przez Konsumentów Kredytów udzielanych przez Bank na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Partnera, tj.: KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony.


2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie Nowe eRaty stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin oraz Regulaminu Banku dostępnym pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin-zawierania-umow-kredytu-ratalnego-poprzez-sklep-internetowy-bnp-paribas-bank-polska-sa

W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy o Kredycie Konsumenckim – ustawa z 12 maja 2011 r. (tj.: Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1497), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) oraz Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)


II. Definicje


1. O ile Nowe eRaty nie stanowi inaczej, pojęciom poniżej pisanym wielką literą nadaje się znaczenie jak w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

2.1.Bank – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01 - 211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, o kapitale zakładowym wynoszącym 147 418 918 zł w całości wpłaconym;

2.2. Biuro Obsługi Partnera- Dział Obsługi Konsumenta; adres: KROSS S.A., ul. Leszno 46, 06- 300 Przasnysz, e-mail: [email protected], tel. 029 752 11 00;

2.3. Blue Media- Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII pod numerem 0000320590, NIP 585-135-11-85, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł w całości wpłacony - podmiot świadczący na rzecz Banku usługi w zakresie realizacji szybkich przelewów międzybankowych;

2.4. Dane Osobowe – dane osobowe Konsumenta ubiegającego się o Kredyt podane w trakcie wypełniania Wniosku Kredytowego;

2.5. E-mail - wiadomość elektroniczna wysłana przez Bank na adres e-mail Kredytobiorcy podany we Wniosku Kredytowym;

2.6. Kanał Internetowy – metoda komunikacji z Klientem za pomocą urządzeń sieciowych komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywana przez Bank przy świadczeniu usług drogą elektroniczną przy zawieraniu umów kredytu ratalnego na zakup towarów/usług w Sklepie Internetowym;

2.7. Wniosek o kredyt/ Wniosek – wniosek o udzielenie przez Bank Kredytu na elektronicznym formularzu;

2.8. Kredyt – kredyt ratalny w Banku na zakup towarów/ usług w Sklepie Internetowym;

2.9. Kredytobiorca/ Konsument – osoba fizyczna działająca jako Konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 380, z poźn. zm.), wnioskująca o Kredyt na zakup towarów/usług poprzez Sklep Internetowy;

2.10. Indywidualny Identyfikator Transakcji – kod autoryzacji, cyfrowoliczbowy/ identyfikator umożliwiający Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt podpisanie/zawarcie Umowy Kredytu, udostępniany w tytule zwrotnego przelewu identyfikacyjnego;

2.11. Partner Handlowy / Partner – przedsiębiorca, na stronie którego możliwy jest wybór formy płatności za towary lub usługi nabyte w Sklepie Internetowym za pomocą Kredytu;

2.12. Regulamin Banku – Regulamin Zawierania Umów Kredytu Ratalnego Poprzez Sklep Internetowy BNP Paribas Bank Polska S.A. dostępny pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin-zawierania-umow-kredytu-ratalnego-poprzez-sklep-internetowy-bnp-paribas-bank-polska-sa

2.13. Regulamin Sklepu Internetowego- regulamin dostępny pod adresem: https://kross.eu/pl/regulamin;

2.14. Sklep Internetowy- portal Internetowy prowadzony przez Kross S.A. dostępny pod adresem www.kross.pl

2.15. Umowa Kredytu/ Umowa – umowa zawierana na odległość z Konsumentem ubiegającym się o Kredyt w celu finansowania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym;

2.16. Umowa sprzedaży- Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.17. Wniosek o kredyt/ Wniosek – wniosek o udzielenie przez Bank kredytu na elektronicznym formularzu.


III. Proces Zakupu Produktów w Sklepie Internetowych poprzez finansowanie na podstawie Nowe eRATY


1. Konsument wybiera Produkty objęte finansowaniem Nowe eRaty. Produkty objęte finansowaniem Nowe eRaty mają oznaczenie na karcie Produktu przedstawiające wysokość rat przy zakupie Produktu oraz kalkulator dostępnych rat.

2. Konsument dodaje Produkt objęte finansowaniem Nowe eRaty do koszyka.

3. Następnie w trakcie procesu zakupowego wybiera sposób płatności RATY i potwierdza zapoznanie się z regulaminem, zaakceptowanie warunków oraz złożenie zamówienie poprzez dedykowany przycisk.

4. Konsument zostaje przekierowany na dedykowaną stronę Banku na której uzupełnia niezbędne dane do dalszego procesowania wniosku kredytowego. Wszelkie szczegóły dotyczące procesu złożenia Wniosku znajdują się w Regulaminie Banku.

5. Po pozytywnym przejściu procesu zawarcia Umowy Kredytu, Sklep Internetowy przystępuje do realizacji zamówienia.

6. Proces realizacji zamówienia jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.


IV. Umowa Kredytu


Sposób zawarcia umowy kredytowej przez Konsumenta z Bankiem został określony regulaminie Banku dostępnym pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin-zawierania-umow-kredytu-ratalnego-poprzez-sklep-internetowy-bnp-paribas-bank-polska-sa


V. Ustawowe prawo do Odstąpienia od Umowy Kredytu


1. Warunki i zasady odstąpienia Konsumenta od Umowy Kredytu określa Ustawa o Kredycie Konsumenckim oraz Nowe eRaty. Konsument może odstąpić od Umowy Kredytu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu na adres: Partnera podany w art. I ust. 1, lub Banku podany w art 2 pkt. 2 ust.1 Regulaminu Nowe eRatySzczegółowe informacje dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy Kredytu znajdują się w Regulaminie Banku. 

3. Konsument otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wraz ze swoim zamówieniem. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym to odstąpienie Konsumenta od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym jest skuteczne także wobec Umowy Kredytu. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy Kredytu, z którą związana jest usługa dodatkowa świadczona przez Bank lub osobę trzecią np.: ubezpieczenie, odstąpienie to jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową.

4. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest zachowany, jeżeli Konsument przed jego upływem złoży na adres wskazany w art. I ust. 1 Nowe eRaty oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dla zachowania terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Kredytu. 

6. W przypadku gdy Towar został wydany Konsumentowi lub rozpoczęcie świadczenia Usługi Dodatkowej nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Kredytu, a Konsument skorzystał z tego prawa, Konsument zobowiązany jest do zapłaty Partnerowi ich ceny, chyba że - w przypadku Towaru - Konsument niezwłocznie zwróci Towar; w takim przypadku Umowa Sprzedaży zawarta w Sklepie Internetowym wygasa.


VI. Dobrowolne 100 dniowe prawo do odstąpienia od Umowy Kredytu


1. Partner daje Konsumentom prawo 100 dniowego zwrotu zakupionych Produktów w systemie Nowe eRaty. Termin 100 dni biegnie od dnia wejścia w posiadanie przez Konsumenta zakupionego towaru. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym, to odstąpienie Konsumenta od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym jest skuteczne także wobec Umowy Kredytu.

2. 100 dniowe prawo zwrotu dotyczy wszystkich produktów objętych finansowaniem Nowe eRaty.

3. 100 dniowe prawo zwrotu produktów w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza Ustawowego Prawa Odstąpienia od Umowy o którym mowa w artykule VI niniejszego Regulaminu.

4. Do zachowania terminu należy poinformować Biuro Obsługi Partnera o chęci odstąpienia od umowy.

5. W przypadku zwrotu Produktów, które Konsument odebrał osobiście w Punkcie Odbioru zwrotu należy dokonać w tym samym Punkcie w którym dokonano odbioru zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu towaru zawarte są w zakładce Zwroty oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego. 

6. Warunkiem wykonania dobrowolnego 100 dniowego prawa zwrotu jest zwrot Produktów nieużywanych.

7. Jeżeli Konsument skorzysta z dobrowolnego 100 dniowego prawa odstąpienia od Umowy Kredytu i wywiąże się z postanowień niniejszego regulaminu Bank dokona zwrotu wpłaconych przez konsumenta środków. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do sprzedawcy ponosi Konsument.

9. Konsument odstępujący od umowy ma prawo korzystać z towaru tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby zrobić to w sklepie stacjonarnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, tym samym Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Produktem.


VII. Obowiązki informacyjne


1. Przed zawarciem Umowy Kredytu Partner przekazuje Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt informacje, o których mowa art. 28 ust. 1 Ustawy o Kredycie Konsumenckim w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odczytywanie przez czas odpowiedni do celów jakim służą oraz pozwalający na ich odtworzenie w niezmienionej postaci, jak również umożliwiający ich wydruk oraz archiwizację w formie pliku PDF.

2. Umowy Kredytu, Nowe eRaty oraz Regulamin Banku nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta przewidzianych w Ustawie o Kredycie Konsumenckim.


VIII. Pośrednictwo Kredytowe


1. Partner działając jako Pośrednik Kredytowy współpracuje z Bankiem, umocowany jest do poniższych czynności:

a. udzielanie informacji o Kredytach i udostępnianie ich oferty w Sklepie Internetowym

b. wykonywanie czynności faktycznych i prawnych w celu zawarcia Umowy Kredytu, z wyłączeniem podpisywania Umowy Kredytu za Bank

2. Konsument nie ponosi na rzecz Partnera i Banku kosztów związanych z podejmowanymi przez Partnera lub Bank czynnościami faktycznymi lub prawnymi związanymi z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem Umowy Kredytu.


IX. Dostęp do oferty dotyczącej Kredytów


1. Partner umożliwia Konsumentom w Sklepie Internetowym dostęp do Kredytu ratalnego i w szczególności w ten sposób świadczy usługi pośrednictwa kredytowego.

2. Kredyt jest udzielany oraz obsługiwany przez Bank, z którym Partner zawarł stosowną umowę. Na podstawie umów zawartych z Bankiem Partner:

a. udziela informacji o warunkach kredytu i udostępnia Konsumentom jego ofertę;

b. decyduje o dostępności kredytu dla poszczególnych Produktów;

c. proponuje Konsumentom standardowe i niestandardowe, w tym promocyjne Kredyty.

3. Partner w porozumieniu z Bankiem określa jakiego rodzaju Kredyty są dostępne w Sklepie Internetowym. Partner zastrzega, że oferta Kredytów dostępnych w Sklepie Internetowym może ulegać zmianie.

4. Partner zastrzega sobie prawo do określenia produktów które mogą być zakupione przy pomocy finansowania Nowe eRaty. 

5. Konsument może skorzystać z Kredytów dostępnych w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia. Konsument może skorzystać z Kredytu w Sklepie Internetowym, o ile spełnia określone przez Bank warunki dla uzyskania i uruchomienia Kredytu.

6. Partner zastrzega, że niektóre Kredyty mogą mieć charakter oferty promocyjnej i skorzystanie z nich może być uzależnione od spełniania dodatkowych warunków dotyczących Konsumenta lub przedmiotu finansowania, o których Konsument zostanie poinformowany. Partner zastrzega sobie prawo do wskazywania Produktów, które mogą być nabywane w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Kredytu o charakterze oferty promocyjnej. Oferty promocyjne Kredytów mogą nie łączyć się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie w Sklepie Internetowym.

7. Dostępne Kredyty dla Zamówienia prezentowane są na karcie produktu po kliknięciu w Kalkulator rat. 

8. Warunki finansowe Kredytu określają odpowiednie przepisy, właściwe wzorce umowne (np.: regulamin, ogólne warunki umowy) oraz wewnętrzne regulaminy i procedury Banku, które są udostępniane przez Bank lub Partnera.


X.Przetwarzanie danych osobowych


Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w dokumencie „Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie Internetowym BNP Paribas Bank Polska S.A.” udostępnione są w postaci elektronicznej i zamieszczone w Serwisie Internetowym Banku pod adresem internetowym http://www.bgzbnpparibas.pl/polityka-prywatnosci.asp., oraz w dokumencie “Polityka Prywatności” dostępnym w sklepie Internetowym www.kross.eu/pl pod adresem https://kross.eu/pl/polityka-prywatnosci


XI. Reklamacje


1. W sprawach reklamacji dotyczących czynności Partnera, związanych pośrednictwem w udzielaniu Kredytu, w szczególności dotyczących funkcjonalności i rozwiązań technicznych należy skontaktować się z Biurem Obsługi pod adresem [email protected], telefonicznie 29 752 11 00 lub listownie na adres wskazany art. I ust. 1.

2. W sprawach reklamacji dotyczących Kredytu stosuje się Regulamin Banku.


XII. Postanowienia przejściowe i końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie Nowe eRaty oraz Regulaminie Sklepu Internetowego mają odpowiednie zastosowanie przepisy Regulaminu Banku oraz obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy:

 • ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1497), 
 • ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), 
 • ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Aktualny regulamin Nowe eRaty jest publikowany w sklepie Internetowym oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat.

Regulamin NoweeRaty wchodzi w życie z dniem 30.03.2020r.


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
 • FORMY PŁATNOŚCI
  • 2021-07-07 2021-07-07
 • FORMY DOSTAWY
  • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
 • USŁUGI
  • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
 • DOBIERZ ROWER

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.