Menu

REGULAMIN PROMOCJI "Do 35% rabatu na wybrane rowery"

Menu

Menu

  REGULAMIN PROMOCJI "Do 35% rabatu na wybrane rowery"

   

  § 1. Informacje ogólne


  Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja "Do 35% rabatu na wybrane rowery" (zwana dalej: "Promocją”) prowadzona przez KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu za pośrednictwem strony internetowej www.kross.eu.


  § 2. Definicje


  1. Sprzedawca (Organizator) - oznacza KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300), ul. Leszno 46, NIP: 7611402748, REGON: 550749108, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000 złotych w całości opłaconym; email: [email protected],
  2. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.
  4. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://kross.eu/pl/regulamin.
  5. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: www.kross.eu, którego właścicielem jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu.
  6. Przedmiot Promocji - oznacza wybrane, znajdujące się w aktualnej ofercie oraz przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu rowery, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży, widoczne na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/lp-lista/2964. Wykaz Przedmiotów Promocji wraz ze szczegółowym określeniem ceny przed rabatem, % rabatu oraz ceny po rabacie określa lista widoczna na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/lp-lista/2964.
  7. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.
  8. Okres Trwania Promocji – okres od dnia 14.04.2023 r. od godziny 14:30 CET do dnia 29.02.2024 r. do godziny 23:59 CET lub do wyczerpania zapasów lub do podjętej decyzji o jej wcześniejszym zakończeniu.
  9. Rabat - możliwa do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Przedmiotu Promocji do 35% od finalnej ceny detalicznej, prezentowanej na Stronie Internetowej Sklepu.


  § 3. Postanowienia ogólne


  1. Organizatorem Promocji jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300), ul. Leszno 46, NIP: 7611402748, REGON: 550749108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000 złotych w całości opłaconym; e-mail: [email protected].
  2. Poprzez przystąpienie do Promocji, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
  3. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.
  4. Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady przeprowadzenia Promocji. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.


  § 4. Warunki uczestnictwa w Promocji


  1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonuje zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Organizatora (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
  3. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatora, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).
  4. Uczestnikami Promocji nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 3 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.
  5. Promocja prowadzona jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Promocja nie ma zastosowania do zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepów stacjonarnych Organizatora.
  6. Promocja polega na obniżce cen wybranych produktów do wartości prezentowanych na stronie: https://kross.eu/pl/lp-lista/2964 oraz na stronie Sklepu Internetowego.
  7. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik w Okresie Trwania Promocji powinien dodać do koszyka, celem zawarcia Umowy Sprzedaży, wybrany Przedmiot Promocji.
  8. W przypadku, kiedy w koszyku znajduje się więcej niż jeden Przedmiot Promocji, Rabat zostanie naliczony na każdy z Przedmiotów Promocji.
  9. Niniejsza Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi w sposób ograniczony. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Promocji oraz w innych akcjach promocyjnych, Uczestnik ma możliwość wyboru, z której akcji promocyjnej chce skorzystać
  10. W Okresie Trwania Promocji Uczestnik może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy.
  11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.


  § 5. Reklamacje


  1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem w Promocji. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja promocji” lub w formie elektronicznej, na adres elektroniczny Organizatora: [email protected].
  2. Reklamacja, aby była ważna, powinna zawierać: imię i nazwisko osoby, której interes prawny został naruszony w wyniku przeprowadzenia Promocji, jej adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Organizatora w składzie: dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Reklamacyjna”).
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Komisja Reklamacyjna zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.
  6. Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Przedmiotu Promocji, zawarte są w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługujących Uczestnikowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


  § 6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość


  1. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte są w § 10 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


  § 7. Ochrona danych osobowych


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz (dalej „KROSS”).
  2. Kontakt z KROSS jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz.
  3. W sprawach ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e – mail [email protected].
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   1. w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie– podstawa prawna niezbędność w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   2. rozliczeń księgowo - podatkowych (podstawa prawna: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO);
   3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez KROSS – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KROSS (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Okres Trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z grupy kapitałowej KROSS, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, firmom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Promocji, a niepodanie danych uniemożliwi w niej udział.


  § 8 .Postanowienia końcowe


  1. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed upływem Okresu Trwania Promocji - w przypadku wyczerpania Przedmiotów Promocji.
  2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
  3. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
  5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  6. Organizator informuje Uczestnika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  7. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.
  9. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników. W przypadku zamiaru zmiany Regulaminu, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, Organizator opublikuje stosowną informację na stronie internetowej www.kross.eu/pl/
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2023 r.
  Chcesz być na bieżąco?
  Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
  • FORMY PŁATNOŚCI
   • 2021-07-07 2021-07-07
  • FORMY DOSTAWY
   • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
  • USŁUGI
   • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
  • DOBIERZ ROWER

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.