Menu

REGULAMIN PROMOCJI "20% rabatu dla Firm Partnerujących”

Regulamin promocji „20% rabatu dla Firm Partnerujących"


§ 1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja "20% rabatu dla Firm Partnerujących" (zwana dalej: "Promocją”) prowadzona przez KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu za pośrednictwem strony internetowej www.kross.eu.


§ 2. Definicje

 1. Sprzedawca (Organizator) - oznacza KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300), ul. Leszno 46, NIP: 7611402748, REGON: 550749108, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000 złotych w całości opłaconym; email: [email protected],
 2. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.
 4. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://kross.eu/pl/regulamin.
 5. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: www.kross.eu, którego właścicielem jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu.
 6. Firma Partnerująca – oznacza: a) osobę fizyczną; b) osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - którym na mocy odrębnych ustaleń udostępniony został przez Organizatora Kod rabatowy.
 7. Pracownik Firmy Partnerującej - oznacza osobę zatrudnioną w Firmie Partnerującej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, pracownika agencji pracy tymczasowej, w sytuacji gdy Firma Partnerująca jest pracodawcą użytkownikiem w myśl ustawy z dnia 9 lipca 2013 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, posiadającą obowiązującą umowę zlecenia z Firmą Partnerującą z wyłączeniem umów o dzieło oraz jednorazowych zleceń, osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą współpracującą z Firmą Partnerującą przez okres trwania promocji, korzystającą ze sprzętu IT i wyposażenia Firmy Partnerującej oraz spełniającą warunki wskazane w §4 Regulaminu.
 8. Przedmiot Promocji - oznacza wybrane, znajdujące się w aktualnej ofercie oraz przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu rowery, odzież i akcesoria, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży, widoczne na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/lp-lista/4208.
 9. Kod rabatowy (Kod) - wielorazowy oraz alfanumeryczny ciąg znaków, z ustalonym i właściwym dla danej Firmy Partnerującej prefixem kodu.
 10. Uczestnik – oznacza Firmę Partnerującą lub Pracownika firmy Partnerującej.
 11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Okres Trwania Promocji – okres od dnia 26.05.2024 r. od godziny 00:01 CET do dnia 31.08.2024 r. do godziny 23:59 CET lub do wyczerpania zapasów.
 13. Rabat - możliwa do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Przedmiotu Promocji o 20% od ceny początkowej i przed obniżką, prezentowanej na Stronie Internetowej Sklepu.


§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300), ul. Leszno 46, NIP: 7611402748, REGON: 550749108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000 złotych w całości opłaconym; e-mail: [email protected].
 2. Poprzez przystąpienie do Promocji, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 3. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady przeprowadzenia Promocji. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.


§ 4. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Kody rabatowe zostaną przekazane przez Organizatora Firmie Partnerującej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w dodatkowej dokumentacji dotyczącej Promocji.
 3. Uczestnikiem Promocji może być Firma Partnerująca oraz Pracownik firmy Partnerującej.
 4. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatora, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).
 5. Uczestnikami Promocji nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 4 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.
 6. Promocja prowadzona jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Promocja nie ma zastosowania do zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepów stacjonarnych Organizatora.
 7. Promocja polega na udzieleniu Rabatu na przynajmniej jeden wybrany oraz dodany do koszyka Przedmiot Promocji, po wcześniejszym wpisaniu Kodu rabatowego w odpowiednim polu.
 8. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik w Okresie Trwania Promocji powinien dodać do koszyka celem zawarcia Umowy Sprzedaży przynajmniej jeden wybrany Przedmiot Promocji, widoczny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://kross.eu/pl/lp-lista/4208, a następnie wpisać w zdefiniowanym miejscu w koszyku Kod rabatowy, przekazany Uczestnikowi przez Firmę Partnerującą.
 9. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 8 powyżej, wartość zawieranej Umowy sprzedaży (cena dokonywanych zakupów) dla jednego Przedmiotu Promocji automatycznie obniży się w "Koszyku zamówienia" o ustalony procent, nie więcej jednak niż 20% (słownie: dwadzieścia procent). Szczegółowe zasady dotyczące zawierania Umów sprzedaży opisane zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Promocji oraz w innych akcjach promocyjnych, Uczestnik ma możliwość wyboru, z której akcji promocyjnej chce skorzystać
 11. W Okresie Trwania Promocji Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej, niż jeden raz.
 12. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 13. Przekazany Firmie Partnerującej Kod rabatowy może zostać zablokowany i zmieniony na inny przed upływem Okresu Trwania Promocji - w przypadku pojawienia się informacji po stronie Organizatora, że z Kodu rabatowego korzystają nieuprawnieni Klienci, niebędący Uczestnikami zgodnie z § 2 ust. 10.


§ 5. Reklamacje

 1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem w Promocji. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja promocji” lub w formie elektronicznej, na adres elektroniczny Organizatora: [email protected].
 2. Reklamacja, aby była ważna, powinna zawierać: imię i nazwisko/firmę osoby, której interes prawny został naruszony w wyniku przeprowadzenia Promocji, jej adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Organizatora w składzie: dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Reklamacyjna”).
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Komisja Reklamacyjna zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 6. Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Przedmiotu Promocji, zawarte są w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługujących Uczestnikowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte są w § 10 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz (dalej „KROSS”).
 2. Kontakt z KROSS jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz.
 3. W sprawach ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e – mail [email protected].
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie– podstawa prawna niezbędność w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); b) rozliczeń księgowo - podatkowych (podstawa prawna: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO); c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez KROSS – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KROSS (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Okres Trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z grupy kapitałowej KROSS, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, firmom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Promocji, a niepodanie danych uniemożliwi w niej udział.


§ 8 .Postanowienia końcowe

 1. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed upływem Okresu Trwania Promocji - w przypadku wyczerpania Przedmiotów Promocji.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: a) zmiana przepisów prawa mających zastosowanie do Promocji lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, gdy zmiana Regulaminu jest niezbędna do zgodnego z prawem przeprowadzania Promocji, b) zaistnienie okoliczności siły wyższej, tj. wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności pozostających poza zwykłą kontrolą Organizatora, takie jak naturalne zjawiska przyrodnicze, wojny, strajki, niedobory surowców i energii, zatory transportowe, awarie sprzętu produkcyjnego, pożary, wybuchy, inne podobne i nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich. Inna zmiana zasad Promocji jest dopuszczalna o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni jego treść na Stronie Internetowej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Niniejsza Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Organizator informuje Uczestnika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 9. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2024 r.
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
 • FORMY PŁATNOŚCI
  • 2021-07-07 2021-07-07
 • FORMY DOSTAWY
  • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
 • USŁUGI
  • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
 • DOBIERZ ROWER

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.