Menu

Regulamin Kart Podarunkowych

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych wartościowych tylko w Sklepie Internetowym kross.eu


I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Karta podarunkowa – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta do jego realizacji w Sklepie Internetowym kross.eu prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki wartościowej (o określoną kwotę wyrażoną w walucie złoty polski), naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca – oznacza KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300), ul. Leszno 46, NIP: 7611402748, REGON: 550749108, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000 złotych; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Klient – podmiot, który na skutek wzięcia udziału w promocji, organizowanej w ramach Sklepu Internetowego, otrzymuje od Sprzedawcy Kartę Podarunkową, o wartości i na zasadach każdorazowo określonych w dedykowanym Regulaminie danej akcji promocyjnej;

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu;

Data ważności – data, do której można zrealizować Kartę Podarunkową na Stronie Internetowej Sklepu i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu Towarów (zawrzeć Umowę sprzedaży);

Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: kross.eu, którego właścicielem jest Sprzedawca i w ramach którego możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży (w tym wykorzystanie Karty Podarunkowej w jego Dacie ważności);

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie kross.eu. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą;

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin;

Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego kross.eu;

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.


II. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Karty Podarunkowej w ramach złożonego przez niego zamówienia oraz po jego opłaceniu.

2. Karta Podarunkowa ważna jest przez 6 miesięcy od wysłania jej Klientowi. Data ważności każdorazowo określana jest na Karcie Podarunkowej. 

3. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Sklepie Internetowym www.kross.eu. 

5. Karta Podarunkowa jest aktywna od momentu przekazania jej Klientowi.

6. Otrzymana od Sprzedawcy Karta Podarunkowa jest jednokrotnego użytku.

4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części. 

5. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu Karty Podarunkowej. 

6. Przy zakupie Karty Podarunkowej nie można skorzystać z promocji pomniejszającej wartość zamówienia, w tym "3% dla Klientów". 

7. Karty o tym samym nominale nie łączą się. 

8. Karty można wykorzystać do zakupu roweru w Sklepie Internetowym www.kross.eu z dowolnym sposobem dostawy z wyłączeniem odbioru w salonie.


III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego wartościowego.

1. Karta Podarunkowa przesyłana jest Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres elektroniczny.

2. Skorzystanie z Karty Podarunkowej zależy od woli Klienta (jest dobrowolne). Klient ma możliwość nieskorzystania z Karty Podarunkowej - w takiej sytuacji Klient nie wpisuje kodu podanego na Karcie Podarunkowej w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.

3. Aby skorzystać z Karty Podarunkowej, należy wpisać kod znajdujący się na Karcie Podarunkowej w polu „Kod rabatowy” w formularzu zamówienia podczas składania zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Wpisanie kodu z Karty Podarunkowej we wskazanym w ust. 3 powyżej polu i kliknięcie przycisku „Zapisz” spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość Karty Podarunkowej, która jest na niej określona. Kartę Podarunkową można wykorzystać przy zakupie Towarów objętych innymi promocjami.

5. Karty Podarunkowe sumują się ze sobą z wyłączeniem kart o tym samym nominale. We wskazanym w ust. 3 powyżej polu („Kod rabatowy”), może zostać wykorzystana (wpisana) dowolna ilość Kodów rabatowych dla Kart Podarunkowych o różnym nominale. 

6. Karty Podarunkowe sumują się z innymi kodami rabatowymi. We wskazanym w ust. 3 powyżej polu („Kod rabatowy”), może zostać wykorzystana (wpisana) dowolna ilość Kodów rabatowy.

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku upływu jej daty ważności - Karta Podarunkowa wygasa wraz z upływem daty ważności.

8. W przypadku użycia Karty Podarunkowej w odniesieniu do zamówienia opiewającego na kwotę niższą lub równą wartości karty, konieczne jest dokonanie przez Klienta zapłaty w wysokości 1 gr (słownie: jeden grosz). W takiej sytuacji na Stronie Internetowej Sklepu pojawi się komunikat o konieczności dokonania zapłaty we wskazanej powyżej wysokości. Dostępne sposoby oraz zasady płatności wskazane zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego.

9, W przypadku anulowania zamówienia przed realizacją, w którym została użyta Karta Podarunkowa, należy skontaktować z Sprzedawcą pod adresem [email protected] lub telefonicznie na numer 29 752 11 00 w celu odnowienia Karty Podarunkowej. W trakcie rozmowy konieczne jest podanie numeru zamówienia, które zostało anulowane. 

10. W przypadku zwrotu części produktów, do których zakupu została wykorzystana Karta Podarunkowa, Klientowi nie przysługuje przywrócenie środków do wykorzystania w ramach Karty Podarunkowej. 

11. W przypadku zwrotu całości produktów, do których została wykorzystana Karta Podarunkowa, Klientowi przysługuje przywrócenie środków do wykorzystania w ramach Karty Podarunkowej. 


IV. Reklamacje

1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z niniejszym Regulaminem (wykorzystaniem Karty Podarunkowej). Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy: [email protected] W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

2. Zasady korzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru zawarte są w § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługujących Klientowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


V. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty Podarunkowej w terminie 100 dni od dnia jej odbioru pod warunkiem, że karta jest aktywna, a środki zakumulowane na karcie nie zostały wydane ani w całości, ani w części. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty Podarunkowej w żadnej innej formie nie przysługuje. 

2. Pozostałe zasady korzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zawarte są w § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Klientowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


VI. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych wszystkich Klientów, zamieszczone są w Polityce Prywatności, dostępnej na Stronie Internetowej Sklepu.


VII. Postanowienia końcowe.

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 287) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.) oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który Klient akceptuje w trakcie składania zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Kody rabatowe wartościowe, uzyskane przez Klientów w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu, realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu ich otrzymania przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu: 08.12.2021 r. 


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
  • FORMY PŁATNOŚCI
    • 2021-07-07 2021-07-07
  • FORMY DOSTAWY
    • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
  • USŁUGI
    • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
  • DOBIERZ ROWER

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.