Menu

Menu

Menu

  Regulamin akcji "3% rabatu"

  § 1 Informacje ogólne

  Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja “3% rabatu" (zwana dalej: "Promocją”) prowadzona przez KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu za pośrednictwem strony internetowej kross.eu.


  § 2 Definicje

  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 

  3. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

  4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.

  5. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta), dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://kross.eu/pl/regulamin.

  6. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: kross.eu, którego właścicielem jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu.

  7. Sprzedawca (Organizator) - oznacza KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300), ul. Leszno 46, NIP: 7611402748, REGON: 550749108, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000 złotych; email: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

  8. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: kross.eu. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.

  9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

  10 Uczestnik Promocji ('Uczestnik') - oznacza Klienta, który spełnił warunki z §4 Regulaminu.

  11 Umowa sprzedaż- oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.


  § 3 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Promocji jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300), ul. Leszno 46, NIP: 7611402748, REGON: 550749108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000 złotych; e-mail: [email protected], będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 

  2. Promocja trwa w dniach od 04.05.2022 r. do 31.12.2024 r. albo do podjętej przez Organizatora decyzji o jej wcześniejszym zakończeniu. 

  3. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/regulamin-akcji-3-rabatu.


  § 4 Warunki uczestnictwa w Promocji

  1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który w okresie trwania Promocji skorzysta z kodu rabatowego wpisując go podczas składania zamówienia

  2. Po spełnieniu warunków, o których mowa w §4 ust. 1 powyżej, wartość zawieranej Umowy sprzedaży (cena dokonywanych zakupów), automatycznie obniży się w "Koszyku" zamówienia o 3% (słownie: trzy procent). Szczegółowe zasady dotyczące zawierania Umów sprzedaży, opisane zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego.

  3. Niniejsza Promocja łączy się z innymi, wybranymi akcjami promocyjnymi oraz nie łączy się z tymi, których regulaminy promocji stanowią inaczej, w tym z tymi, które kwotowo oraz procentowo obniżają wartość poszczególnych towarów, bądź całego koszyka. 

  4. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

  5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.


  § 5 Reklamacje

  1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem w Promocji. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

  2. Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, zawarte są w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługujących Uczestnikowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


  § 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

  1. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte są w § 10 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


  § 7 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz (dalej „KROSS”)
  2. Kontakt z KROSS jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz.
  3. W sprawach ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e – mail [email protected].
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   1. w celu realizacji Promocji „3% rabatu” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Promocji – podstawa prawna niezbędność w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   2. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez KROSS – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KROSS (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z grupy kapitałowej KROSS, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, firmom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa .
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w Promocji.  § 8 Postanowienia końcowe

  1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

  2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022 r.

  Chcesz być na bieżąco?
  Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
  • FORMY PŁATNOŚCI
   • 2021-07-07 2021-07-07
  • FORMY DOSTAWY
   • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
  • USŁUGI
   • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
  • DOBIERZ ROWER

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.