Menu

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej myKROSS


 Obowiązuje do dnia 24.06.2021 roku


§ 1 Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych w Aplikacji Mobilnej myKROSS (dalej „Aplikacja Mobilna”).

Ochrona danych osobowych naszych Klientów i Użytkowników jest dla naszej firmy ważnym priorytetem. Stale pracujemy nad rozwojem oraz dokładamy najwyższej staranności, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne oraz aby były przetwarzane z poszanowaniem wszystkich zasad określonych przez RODO takich jak: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, zasada ograniczonego celu, minimalizacja danych, prawidłowość danych, zasada ograniczenia przechowywania oraz integralność i poufność.


§ 2 Zakres danych i źródło ich pozyskania

 1. W Aplikacji Mobilnej przetwarzamy Pani/Pana następujące dane: imię lub pseudonim (nick) - opcjonalnie, numer ramy roweru, nazwa producenta roweru, model roweru, kolor roweru, szczegółowe dane roweru wg specyfikacji roweru, terminy przeglądów roweru oraz lokalizację, jeśli zostanie włączona w ustawieniach urządzenia mobilnego (smartfonie) Użytkownika.
 2. Podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia mobilnego Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, czas dostępu, typ systemu operacyjnego
 3. Państwa dane uzyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana. W przypadku, gdy w aplikacji przechowuje Pani/Pan rower (rowery) firmy KROSS część informacji takich jak model roweru pochodzi z naszego systemu. Wystarczy, że wprowadzi Pani/Pan numer ramy a pozostałe informacje o rowerze firmy KROSS zostaną automatycznie wyświetlone i zapisane w Aplikacji Mobilnej. Nasza Aplikacja daje Państwu możliwość przechowywania w niej również informacji o rowerach innych producentów. Dzięki czemu informacje o wszystkich swoich rowerach mogą Państwo przechowywać w jednym miejscu. W odniesieniu do rowerów innych producentów na początku korzystania z Aplikacji Mobilnej będą Państwo poproszeni o podanie imienia lub pseudonimu (nick) - opcjonalnie, numeru ramy, producenta, modelu, koloru i rozmiaru ramy.


§ 3 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Aplikacji Mobilnej jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300), ul. Leszno 46 (dalej „KROSS”).


§ 4 W jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych osobowych

 1. Z Administratorem danych mogą Państwo skontaktować się pod jego adresem wskazanym w § 3 powyżej, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie https://kross.eu/pl/kontakt, telefonicznie (29) 752 11 00 lub mailowo [email protected].
 2. W sprawach z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym realizacji praw, o których mowa w § 10 poniżej najlepiej skontaktować się wysyłając maila na [email protected].


§ 5 Cele i podstawy prawne przewarzania danych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach oraz na podstawie następujących przepisów:

 1. w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania nim - podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi do konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wyświetlenia informacji dotyczącej obsługi gwarancyjnej – podstawa prawna – niezbędność w celu do wykonania umowy (usługi Aplikacji Mobilnej), której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach statystycznych (tracking), tj. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Aplikacji Mobilnej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; Analizy będą robione w oparciu o ogólne i anonimowe dane statyczne przetwarzane za pośrednictwem narzędzi analitycznych firmy Google – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) polegający na ułatwieniu i ulepszaniu korzystania z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej;
 4. w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji ewentualnych roszczeń wynikających z korzystania z Aplikacji Mobilnej - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.


§ 6 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Jedynie niepodanie numeru ramy roweru uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 7 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane będą następującym podmiotom:
  1. dostawcom usług, z których korzysta KROSS przy prowadzeniu Aplikacji Mobilnej, m.in. dostawcom świadczącym usługi hostingu, dostawcom świadczącym usługę wykonania Aplikacji Mobilnej, dostawcom systemów informatycznych KROSS oraz systemów do analizy ruchu, firmie Google jako dostawcy narzędzi, które mogą być wykorzystywane w aplikacjach mobilnych;
  2. podmioty z grupy kapitałowej KROSS, tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji Mobilnej. Spółki z grupy KROSS stosują jednolity, wysoki standard ochrony danych osobowych, w tym zabezpieczenia odpowiednie do potencjalnych ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych;
  3. uprawnione organy państwowe, w szczególności takie jak: jednostki organizacyjne Prokuratury, Policji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w przypadku skierowania przez ww organy żądania o udostępnienie danych. Organy te mają na celu ochronę praw Użytkowników.
 2. Odbiorcy danych zobowiązani się do pełnej poufności i zabezpieczenia danych na mocy umów lub przepisów prawa.


§ 8 Jak długo będziemy przetwarzać dane

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w następującym okresie:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez KROSS tak długo, jak jest to niezbędne do świadczenia usługi, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń.
 2. W przypadku gdy podstawą przewarzania danych jest prawnie uzasadniony interes, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania z Aplikacji Mobilnej. Jeśli w tym czasie Użytkownik złoży sprzeciw wobec przewarzania danych i sprzeciw ten okaże się zasadny przetwarzanie danych w tych celach zostanie zaprzestane wcześniej.


§ 9 Profilowanie

Dane Użytkowników Aplikacji Mobilnej nie są profilowane.


§ 10 Jakie prawa przysługują w świetle RODO

 1. Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo żądania dostępu do danych oraz uzyskania ich kopii;
  2. prawo żądania sprostowania danych;
  3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) podlega pewnym ograniczeniem np. jeśli administrator wykaże niezbędność przetwarzania danych dla określonych celów np. dochodzenia roszczeń;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania danych w sytuacji gdy dane przewarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przewarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo to przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych oparto na zgodzie.
 2. W przypadku chęci zrealizowania któregoś z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt na [email protected]. Nasz zespół Ochrony Danych Osobowych udzieli odpowiedzi.
 3. Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa lub wolności w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 11 Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Obecnie nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


§ 12 Pliki cookies (ciasteczka)

Obecnie Aplikacja Mobilna nie używa plików cookies.


Wersja z dnia 30.04.2021 r.
Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej myKROSS


 Obowiązuje od dnia 25.06.2021 roku

 

§ 1 Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych w Aplikacji Mobilnej myKROSS (dalej „Aplikacja Mobilna”).

Ochrona danych osobowych naszych Klientów i Użytkowników jest dla naszej firmy ważnym priorytetem. Stale pracujemy nad rozwojem oraz dokładamy najwyższej staranności, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne oraz aby były przetwarzane z poszanowaniem wszystkich zasad określonych przez RODO takich jak: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, zasada ograniczonego celu, minimalizacja danych, prawidłowość danych, zasada ograniczenia przechowywania oraz integralność i poufność.


§ 2 Zakres danych i źródło ich pozyskania

 1. W Aplikacji Mobilnej przetwarzamy Pani/Pana następujące dane: imię lub pseudonim (nick) - opcjonalnie, numer ramy roweru, nazwa producenta roweru, model roweru, kolor roweru, szczegółowe dane roweru wg specyfikacji roweru, terminy przeglądów roweru oraz lokalizację, jeśli zostanie włączona w ustawieniach urządzenia mobilnego (smartfonie) Użytkownika, dane przetwarzane w ramach usługi Świat KROSS takie jak: lista własnych zarejestrowanych i zapisanych w Aplikacji Mobilnej tras rowerowych wraz z ich parametrami oraz widokiem śladu trasy na mapie, , lista tras publicznych wraz z ich parametrami oraz widokiem śladu danej trasy na mapie, statystyki jazdy dla wszystkich rowerów zarejestrowanych w Aplikacji Mobilnej, tj. dystans, czas, średnia prędkość, ilość upublicznionych tras przez Użytkownika, ilość pobranych tras przez Użytkownika (statystyki dostępne są dla Użytkownika w ujęciu czasowym), statystyki jazdy dla danego roweru zarejestrowanego w Aplikacji Mobilnej, tj. dystans oraz czas przejechanych tras na ekranie prezentującym dane roweru, dodatkowe informacje do nagranych i zapisanych tras prywatnych (modyfikacja tytułu domyślnego, opis, zdjęcia, tagi, poziom trudności, rodzaj nawierzchni) lista tras pobranych przez Użytkownika z listy Mapa rowerowa do listy Planowane i dostępnych tylko dla tego Użytkownika. Opcjonalnie za Pani/Pana zgodą nagrane trasy rowerowe będę upublicznione w Aplikacji Mobilnej. Chęć upublicznienia odbytej trasy, Użytkownik zaznacza przed jej publikacją na Mapie Rowerowej w Aplikacji Mobilnej. Jeśli Użytkownik nie chce upublicznić swojej trasy powinien kliknąć pole „Powrót”. Szczegółowe zasady korzystania z funkcjonalności nagrywania i publikowania tras (w ramach usługi Świat KROSS) określa Regulamin Aplikacji Mobilnej.
 2. Podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia mobilnego Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, czas dostępu, typ systemu operacyjnego
 3. Państwa dane uzyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana. W przypadku, gdy w aplikacji przechowuje Pani/Pan rower (rowery) firmy KROSS część informacji takich jak model roweru pochodzi z naszego systemu. Wystarczy, że wprowadzi Pani/Pan numer ramy a pozostałe informacje o rowerze firmy KROSS zostaną automatycznie wyświetlone i zapisane w Aplikacji Mobilnej. Nasza Aplikacja daje Państwu możliwość przechowywania w niej również informacji o rowerach innych producentów. Dzięki czemu informacje o wszystkich swoich rowerach mogą Państwo przechowywać w jednym miejscu. W odniesieniu do rowerów innych producentów na początku korzystania z Aplikacji Mobilnej będą Państwo poproszeni o podanie imienia lub pseudonimu (nick) - opcjonalnie, numeru ramy, producenta, modelu, koloru i rozmiaru ramy.


§ 3 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Aplikacji Mobilnej jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300), ul. Leszno 46 (dalej „KROSS”).


§ 4 W jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych osobowych

 1. Z Administratorem danych mogą Państwo skontaktować się pod jego adresem wskazanym w § 3 powyżej, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie https://kross.eu/pl/kontakt, telefonicznie (29) 752 11 00 lub mailowo [email protected].
 2. W sprawach z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym realizacji praw, o których mowa w § 10 poniżej najlepiej skontaktować się wysyłając maila na [email protected].


§ 5 Cele i podstawy prawne przewarzania danych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach oraz na podstawie następujących przepisów:

1) w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania nim - podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi do konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) w celu wyświetlenia informacji dotyczącej obsługi gwarancyjnej – podstawa prawna – niezbędność w celu do wykonania umowy (usługi Aplikacji Mobilnej), której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) w zakresie nagrywania i publikowania tras w ramach usługi Świat KROSS celem przetwarzania danych jest gromadzenie przez Użytkownika własnych tras oraz korzystanie z tras udostępnionych przez innych Użytkowników Aplikacji Mobilnej (budowanie społeczności KROSS, w tym wymiana tras pomiędzy Użytkownikami) - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zwiększaniu funkcjonalności i atrakcyjności aplikacji dla rowerzystów.

4) w celach statystycznych (tracking), tj. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Aplikacji Mobilnej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; Analizy będą robione w oparciu o ogólne i anonimowe dane statyczne przetwarzane za pośrednictwem narzędzi analitycznych firmy Google – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) polegający na ułatwieniu i ulepszaniu korzystania z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej;

5) w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji ewentualnych roszczeń wynikających z korzystania z Aplikacji Mobilnej - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.


§ 6 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Jedynie niepodanie numeru ramy roweru uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 7 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane będą następującym podmiotom:

1) dostawcom usług, z których korzysta KROSS przy prowadzeniu Aplikacji Mobilnej, m.in. dostawcom świadczącym usługi hostingu, dostawcom świadczącym usługę wykonania Aplikacji Mobilnej, dostawcom systemów informatycznych KROSS oraz systemów do analizy ruchu, firmie Google jako dostawcy narzędzi, które mogą być wykorzystywane w aplikacjach mobilnych;

2) podmioty z grupy kapitałowej KROSS, tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji Mobilnej. Spółki z grupy KROSS stosują jednolity, wysoki standard ochrony danych osobowych, w tym zabezpieczenia odpowiednie do potencjalnych ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych;

3) uprawnione organy państwowe, w szczególności takie jak: jednostki organizacyjne Prokuratury, Policji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w przypadku skierowania przez ww organy żądania o udostępnienie danych. Organy te mają na celu ochronę praw Użytkowników;

4) w zakresie nagranych tras, co do których Użytkownik zdecydował o ich publikacji na Mapie Rowerowej w Aplikacji Mobilnej dane będą widoczne dla innych Użytkowników Aplikacji Mobilnej.

2. Odbiorcy danych zobowiązani się do pełnej poufności i zabezpieczenia danych na mocy umów lub przepisów prawa.


§ 8 Jak długo będziemy przetwarzać dane

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w następującym okresie:

1) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez KROSS tak długo, jak jest to niezbędne do świadczenia usługi, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń.

2) W przypadku gdy podstawą przewarzania danych jest prawnie uzasadniony interes, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania z Aplikacji Mobilnej. Jeśli w tym czasie Użytkownik złoży sprzeciw wobec przewarzania danych i sprzeciw ten okaże się zasadny przetwarzanie danych w tych celach zostanie zaprzestane wcześniej.

§ 9 Profilowanie

W aplikacji są publikowane dla każdego roweru statystyki jazdy dla wszystkich rowerów zarejestrowanych w Aplikacji Mobilnej, tj. dystans, czas, średnią prędkość, ilość upublicznionych tras przez Użytkownika oraz ilość pobranych tras przez Użytkownika. Przy czym dane Użytkowników Aplikacji Mobilnej nie są profilowane.


§ 10 Jakie prawa przysługują w świetle RODO

 1. Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo żądania dostępu do danych oraz uzyskania ich kopii;

2) prawo żądania sprostowania danych;

3) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) podlega pewnym ograniczeniem np. jeśli administrator wykaże niezbędność przetwarzania danych dla określonych celów np. dochodzenia roszczeń;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania danych w sytuacji gdy dane przewarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przewarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo to przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych oparto na zgodzie.

2. W przypadku chęci zrealizowania któregoś z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt na [email protected]. Nasz zespół Ochrony Danych Osobowych udzieli odpowiedzi.

3. Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa lub wolności w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 11 Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Obecnie nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


§ 12 Pliki cookies (ciasteczka)

Obecnie Aplikacja Mobilna nie używa plików cookies.


Wersja obowiązuje od dnia 25.06.2021 r.

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
 • FORMY PŁATNOŚCI
  • 2021-07-07 2021-07-07
 • FORMY DOSTAWY
  • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
 • USŁUGI
  • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
 • DOBIERZ ROWER

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.